Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Chủ nhật - 31/10/2021 22:27
Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
Số: 125/KH-UBND
Bảo Lộc, ngày 26 tháng 10 năm 2021
KẾ HOẠCH
Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 230/KH-HĐPH ngày 13/01/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch 7347/KH-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh; UBND thành phố Bảo Lộc ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa thành phố, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và kiến tạo phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội.
b) Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Ngày Pháp luật); nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, PBGDPL và tổ chức thi hành pháp luật; tạo chuyển biến trong ý thức tự giác tìm hiểu, học tập pháp luật, tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố.
c) Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với quán triệt, triển khai các nội dung theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 03/9/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
d) Tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăngcường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của địa phương trong năm 2021.
2. Yêu cầu:
a) Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chủ đề công tác năm của thành phố Bảo Lộc.
b) Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức Ngày Pháp luật thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật; huy động sự tham gia, phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, sự hưởng ứng của toàn dân.
II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2021 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Chủ đề:
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021 các cấp, các ngành, địa phương nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền:
a) Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toàn dân tham gia chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
b) Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của nhân dân.
c) Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
d) Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
đ) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.
e) Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật.
g) Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân.
h) Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân
3
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, phường lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT
1. Nội dung:
Để Ngày Pháp luật năm 2021 tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa hiệu ứng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật rộng rãi trong nhân dân, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường, xã chủ động linh hoạt tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với định hướng sau đây: a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội. b) Tập trung tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là các hành vi phạm pháp luật điển hình và hình thức xử lý theo quy định; nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực năm 2020, năm 2021; các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của thành phố “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”; các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; an toàn giao thông; pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, xuất - nhập cảnh, cư trú, quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới, hải đảo; cải cách hành chính, xử lý vi phạm hành chính; những vấn đề dư luận xã hội, người dân quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội....
c) Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Hình thức:
Tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để chủ động lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng, đẩy mạnh ứng dụng
4
công nghệ thông tin để tạo sức lan tỏa sâu rộng. Tập trung vào một số hình thức sau:
a) Triển khai nhiệm vụ được giao theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 03/9/2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.
b) Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.
c) Tổ chức đối thoại chính sách; tư vấn, phổ biến pháp luật trực tiếp; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn.
d) Tổng kết, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến phố chính, các khu trung tâm; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,...
đ) Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"….
3. Thời gian thực hiện:
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm; đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2021. Trong tháng cao điểm, khuyến khích các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong cơ quan, địa phương, đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý với nội dung, hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Ngày Pháp luật; tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Luật gia thành phố hướng dẫn, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật trong các đơn vị, tổ chức trực thuộc; tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân
5
nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.
3. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động Ngày pháp luật trên địa bàn toàn thành phố; đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021 trên phạm vi toàn thành phố, báo cáo UBND thành phố và Sở Tư pháp theo quy định.
4. Các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021 thành một nội dung trong Báo cáo về công tác PBGDPL năm 2021 gửi phòng Tư pháp trước ngày 15/11/2021 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp.
5. Kinh phí tổ chức: Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, địa phương bố trí kinh phí tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021 trong phạm vi quản lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường kịp thời triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND thành phố (qua phòng Tư pháp) để được hướng dẫn, xử lý./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mai - Phòng KHNV

Nguồn tin: UBND thành phố Bảo Lộc:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây