Kế hoạch khám sơ tuyển NVQS 2022

Thứ tư - 29/09/2021 23:52
Kế hoạch khám sơ tuyển NVQS 2022
            SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LỘC         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số: 256 /KH-TTYT            Bảo Lộc, ngày  30  tháng  9 năm 2021

  KẾ HOẠCH
 KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (NVQS)
   NĂM 2022 (Điều chỉnh)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/06/2016 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;
Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc Khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2022.
Thực hiện công văn số: 05/HĐNVQS ngày 19/9/2021 của Hội đồng NVQS thành phố Bảo Lộc V/v Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc điều chỉnh kế hoạch khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU.
1. Mục đích:
- Nhằm đánh giá, phân loại sơ bộ sức khỏe đối với nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (SSNN).
- Hạn chế điều khám tuyển số công dân không đủ sức khỏe, gây lãng phí thời gian, ngân sách Nhà nước.
- Là cơ sở điều khám sức khỏe NVQS năm 2022 cấp thành phố.
2.Yêu cầu:
- Thực hiện đúng Quy trình khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid – 19.
- Đảm bảo chất lượng, đủ số lượng khám sơ tuyển, giúp công tác khám tuyển đạt hiệu quả.
- Kết quả đạt tỉ lệ 95%  so với tổng số điều khám.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.
1. Tại Trung tâm Y tế:
 - Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ:
+ Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho các Trạm Y tế xã phường theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/06/2016 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng.
+ Cung cấp danh sách các đối tượng loại của năm trước để các Trạm Y tế xã, phường tham mưu với Hội đồng NVQS các xã, phường xem xét loại ngay từ khâu khám sơ tuyển.
          + Tham mưu nhân lực tăng cường giám sát kiểm tra, hướng dẫn về mặt chuyên môn nghiệp vụ công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại các Trạm Y tế xã phường.
            + Tổ chức giám sát hoạt động khám sơ tuyển NVQS theo kế hoạch
            + Tổng hợp và báo cáo kết quả khám sơ tuyển NVQS 2022.
            2.  Tại các Trạm Y tế xã phường:
            - Bố trí khu vực xét nghiệm riêng, khu khám riêng.
            - Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid – 19 cụ thể như sau:
+ Yêu cầu tất cả đối tượng tham gia khám sơ tuyển phải thực hiện 5K (mang khẩu trang, sát khuẩn tay nhanh, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách, khai báo y tế) khi đến khu vực khám sơ tuyển NVQS.
+ Chỉ những đối tượng là công dân được gọi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và những người có nhiệm vụ mới được vào khu vực khám sơ tuyển NVQS.
- Bố trí nhân lực, phối hợp BCHQS xã, phường tổ chức thực hiện khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên địa bàn đúng theo quy định.
- Tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho tất cả công dân đến khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022.
- Công dân khám sơ tuyển phải xuất trình:
+ Lệnh gọi của BCHQS.
+ Giấy chứng minh nhân dân.
+ Các giấy tờ liên quan đến sức khỏe cá nhân (nếu có).
- Tổng hợp báo cáo. gửi danh sách khám sơ tuyển (số loại, số đạt sức khỏe điều tuyển, số miễn…) ký đóng dấu Trạm Y tế và Hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã, phường gửi về phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Y tế sau đợt khám.
( gửi bằng văn bản có đóng dấu và file mềm)
            3. Phân công nhân lực:
            3.1. Nhân lực khám sức khỏe:
 
STT Họ và tên Đơn vị công tác Thời gian
Địa điểm khám
 
 
1 Bs Nguyễn Thọ Hoàn Phòng KHNV Giám sát 11 Xã, Phường
từ ngày 5/10 đến ngày 19/10/2021
 
2 Ys Nguyễn Thị Mai  
3 Ys Nguyễn Thị Cẩm Tú Trạm Y tế
Phường Lộc Phát
Trạm Y tế.
Ngày 5/10/2021
 
4 Bs Trương Thị Hà Giang  
5 ĐD Hoàng Thị Cẩm Vân  
6 Bs Đoàn Thị Ngọc Trạm Y tế
Phường 1
UBND Phường 1
Ngày 06/10/2021
 
7 Nhs Đàm Thị Yến  
8 Ys Bùi Thị Hiên  
9 Ys Đỗ Thị Hoài Phương Trạm Y tế ĐamBri Trạm Y tế.
Ngày 7/10/2021
 
10 Bs Nguyễn Đăng Hưng  
11 Ys Trần Thị Minh Hằng  
12 Ys Nguyễn Hồng Quang Trạm Y tế
Phường 2
UBND Phường II
Ngày 9/10/2021
 
13 Ys Nguyễn Văn Hiếu  
14 Đd Nguyễn Hà Phương Thúy  
15 Ys Phan Việt Thoại Trạm Y tế
Phường Lộc Sơn
UBND Phường.
Ngày 11/10/2021
 
16 Bs Trần Thị Như Mai  
17 Nhs Thái Thị Nguyệt Minh  
18 Ys Nguyễn Thái Việt Trạm Y tế
Phường Lộc Tiến
Trạm Y tế.
Ngày 12/10/2021
 
19 Bs Phạm Thị Thanh Vân  
20 Ys Nguyễn Văn Ích  
21 Ys Phan Thị Thanh Hảo Trạm Y tế
xã Lộc Nga
Trạm Y tế.
Ngày 14/10/2021
 
22 Ys Ka El  
23 Ys Hoàng Văn Nhã  
24 Bs Đào Thị Khoát Trạm Y tế
xã Lộc Châu
Trạm Y tế. 
Ngày 14/10/2021
 
25 Nhs Trần Thị Hồng Mơ  
26 Ys Lê Đức Núi  
27 Bs Trần Đình Chiến Trạm Y tế
xã Lộc Thanh
Trạm Y tế

Ngày 18/10/2021
 
28 Ys Phạm Thị Ngọc Anh  
29 NHS Trần Thị Phương Trâm  
30 Nhs Bùi Thị Phượng Trạm Y tế
Phường B’Lao
Trạm Y tế
Ngày 19/10/2021
 
31 Ys Đỗ Thị Huyên  
32 Đd Nguyễn Thị Hà  
33 Ys Trịnh Thị Mộng Huỳnh Trạm Y tế
Xã Đại Lào
UBND xã
Ngày 19/10/2021 
 
34 Ys Nguyễn Xuân Sơn  
35 Ys Đinh Trường Hoàng  
3.2.Nhân lực xét xét nghiệm
Tuỳ theo tình hình thực tế các đơn vị tự bố trí nhân lực thực hiện xét nghiệm theo quy định.
III. NỘI DUNG
            1. Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
            - Lấy mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho tất cả công dân đến khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022.
            - Sau khi có kết quả xét nghiệm mới thực hiện khám sức khỏe.
            2. Khám sức khỏe
            - Chỉ khám sức khỏe cho công dân có kết quả xét nghiệm còn giá trị.
            - Thực hiện kiểm tra đánh giá sơ bộ sức khỏe đối với đối tượng là nam công dân được gọi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
            - Ph¸t hiÖn nh÷ng tr­êng hîp kh«ng ®ñ søc khoÎ vÒ thÓ lùc (đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực, mạch, huyết áp), dÞ tËt, dÞ d¹ng vµ nh÷ng bÖnh lý ®­îc miÔn lµm nghÜa vô qu©n sù (danh mục đã gửi cho các Trạm Y tế).
- Khai th¸c tiÒn sö bÖnh tËt b¶n th©n vµ gia ®×nh.
- Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe theo Mẫu 2 và Mẫu 5b Phụ lục 5 ban hành kèm theo kế hoạch này.
            IV. KINH PHÍ
            - Test xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 do BCHQS thành phố cung cấp.
            - Tiền công khám:                                        27.500đ/ lần khám
            - Hỗ trợ CB lấy mẫu xét nghiệm                300.000đ/ người /ngày * 11 trạm y tế
            BCHQS thành phố có trách nhiệm thanh toán sau khi kết thúc đợt khám sơ tuyển NVQS 2022.
Để công tác khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022 đạt kết quả,  yêu cầu các khoa, phòng, Trạm Y tế cử các thành viên tham gia đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 thực hiện tốt các nội dung trên
Kế hoạch này thay thế kế hoạch số 235/KH-TTYT ngày 8/9/2021./.

Nơi nhận:                                      PHÓ GIÁM ĐỐC
Thành đội Bảo Lộc (phối hợp);                                       (Đã ký)
Các khoa, phòng, Trạm Y tế (thực hiện);
Lưu VT – KHNV- KTTV.            
                                         Bs CKI Nguyễn Minh Hòa
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mai - Phòng KHNV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây