KẾ HOẠCH Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm 2022

Thứ tư - 12/01/2022 04:22
KẾ HOẠCH  Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm 2022

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học (đề tài, sáng kiến, giải pháp) tại Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc ứng dụng kết quả nghiên cứu và sáng kiến, giải pháp vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học giúp cho đơn vị thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

- Các đề tài, sáng kiến, giải pháp được xét duyệt phải có tính khoa học, tính cấp thiết, tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao; việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo theo các quy định hiện hành.
III. NỘI DUNG
1. Định hướng nội dung triển khai công tác nghiên cứu khoa học ngành Y tế năm 2022 và những năm tiếp theo
Năm 2022-2023, định hướng nhiệm vụ khoa học ngành Y tế tập trung vào các nội dung: Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị, dự phòng dịch bệnh, phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu, phát triển và khai thác bền vững nguồn nguyên liệu làm thuốc; cải cách thủ tục hành chính.
2. Trình tự triển khai thực hiện
2.1. Công tác nghiên cứu khoa học thực hiện tại đơn vị
Đầu năm, các đơn vị phải đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (đề tài) triển khai trong năm về Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ và được Sở Y tế phê duyệt thực hiện. Thời gian đăng ký trước ngày 14  tháng 01 năm 2022.
- Đối với sáng kiến: không yêu cầu phải đăng ký nhiệm vụ từ đầu năm. Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), được đơn vị công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
+ Có tính mới trong phạm vi đơn vị.
+ Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại đơn vị và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.
Sau khi được Sở Y tế phê duyệt các đơn vị tiến hành làm đề cương gửi về phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ bằng văn bản và gửi file word/excel theo hộp thư: m170268@gmail.com hoặc nghiepvubaoloc@gmail.com trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.  
2.1.1. Đánh giá, công nhận kết quả đề tài, sáng kiến, giải pháp tại đơn vị:

- Đối với đề tài, sau khi được Sở Y tế phê duyệt nhiệm vụ thực hiện, các đơn vị tự tiến hành các bước triển khai quản lý nhiệm vụ khoa học (xét duyệt đề cương, triển khai nghiên cứu, nghiệm thu đề tài).
- Đối với sáng kiến, giải pháp: sau thời gian áp dụng hoặc áp dụng thử tại đơn vị và mang lại lợi ích thiết thực, lãnh đạo đơn vị thực hiện việc công nhận sáng kiến cho các cá nhân theo hướng dẫn tại Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Văn bản số 1165/SKHCN-QLCN&CN ngày 19/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục xét và công nhận sáng kiến tại cơ sở.
2.1.2. Đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài, sáng kiến, giải pháp:
Sau khi hoàn thành việc đánh giá, công nhận kết quả đề tài, sáng kiến, giải pháp thực hiện tại đơn vị; Trung tâm Y tế tiếp tục thực hiện việc đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của đề tài, sáng kiến, giải pháp theo hướng dẫn tại Văn bản số 422/SNV-TĐKT ngày 04/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, để làm căn cứ xét thi đua khen thưởng.
Hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng yêu cầu các đơn vị gửi về phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ bằng văn bản và gửi file word/excel theo hộp thư: m170268@gmail.com hoặc nghiepvubaoloc@gmail.com  trước ngày 20 tháng 9 năm 2022.  
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đã gửi đúng 4 bộ hồ sơ giấy (đối với đề tài, sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu đề cử phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh trở lên) hoặc 03 bộ hồ sơ (đối với đề tài, sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu đề cử phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở) và file điện tử đính kèm. Hội đồng sẽ không xem xét các hồ sơ không hợp lệ và gửi không đúng thời gian theo quy định
- Hồ sơ đề nghị công nhận phạm vị ảnh hưởng của đơn vị nộp về Sở Y tế gồm:                     
+ Đối với đề tài: danh sách đề tài đề nghị xét phạm vi ảnh hưởng (mẫu số 01)/bảng thuyết minh phạm vi ảnh hưởng của đề tài đã được nghiệm thu (mẫu số 02)/01 quyển báo cáo kết quả đề tài/Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài/Biên bản nghiệm thu đề tài.
+ Đối với sáng kiến, giải pháp: danh sách sáng kiến, giải pháp đề nghị xét phạm vi ảnh hưởng (mẫu số 03)/bảng thuyết minh phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp đã được công nhận (mẫu số 04)/01 quyển báo cáo sáng kiến, giải pháp/Giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp/Quyết định công nhận sáng kiến, giải pháp.                        
+ Đối với các đề tài nghiên cứu y sinh học phải có giấy xác nhận của Hội đồng đạo đức ngành Y tế.
Từ năm 2022, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến ngành Y tế sẽ tiến hành họp xét, đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng. Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến, giải pháp trình bày báo cáo ngắn gọn (10 phút) về nội dung, hiệu quả của đề tài, sáng kiến, giải pháp tại đơn vị trước Hội đồng xét duyệt của Sở Y tế.
......

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

- Chủ trì tham mưu Giám đốc triển khai kế hoạch này cũng như các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022 và những năm tiếp theo.
- Tham mưu Giám đốc thành lập các Hội đồng: xác định nhiệm vụ, xét duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành Y tế; kiện toàn Tổ thư ký, Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến, giải pháp ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng, xem xét phạm vi ảnh hưởng hằng năm phục vụ công tác thi đua khen thưởng cuối năm theo quy định.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về hoạt động khoa học và công nghệ. Định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Phối hợp cùng các đơn vị, cá nhân có liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo kết quả về Giám đốc.
1.2. Phòng Tổ chức - Hành chính
Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc tổ chức các buổi xét duyệt, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, xét duyệt phạm vi ảnh hưởng.
1.3. Phòng Tài chính – Kế toán
- Tham mưu Giám đốc Sở Y tế việc ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ đối với các đề tài được phê duyệt ở cấp cơ sở ngành Y tế; kịp thời báo cáo Giám đốc về các vấn đề phát sinh liên quan đến vấn đề tài chính, giải ngân kinh phí đề tài.
+ Tham mưu Giám đốc về kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến lập dự trù kinh phí trong nghiên cứu khoa học.

2. Các đơn vị thuộc Trung tâm Y tế  

- Triển khai Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Khuyến khích việc tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào trong chẩn đoán, điều trị, dự phòng dịch bệnh, phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn, nghiêm cấm việc đạo văn trong nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động của ngành Y tế.
- Tham gia các Hội đồng xác định nhiệm vụ, Hội đồng xét duyệt đề cương, Hội đồng nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học, Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến ngành Y tế khi có yêu cầu.
- Khuyến khích các đơn vị đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành Y tế, cấp tỉnh và tương đương.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0263.3718.939 hoặc 0984.416390 gặp Ys Mai  để được hướng dẫn.


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mai - Phòng KHNV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây